Bulgaria

2

Offices

3

Credit Experts

2007

Foundation Date

Bulgaria – Renomia

How to contact us ?

Renomia

 

65 Shipchenski prohod Blvd.
1574 Sofia
Bulgaria

 

http://www.renomia.bg

 

Tel :+359 2 878 01 89

 

monika.minkova@renomia.bg

Your Astreos Contact

Minkova

Monika Minkova
Country Manager

Partner References

  • Euler
  • Coface
  • Baez
  • Atradius